Harjattula Golf Logo 2019 300x218

Kilpajuniorit

Kilpajuniorit

Kil­pai­le­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le Har­jat­tu­la Golf tar­jo­aa huip­puo­lo­suh­teet ja -val­men­nuk­sen ympä­ri­vuo­den. Kil­pa­ryh­mis­sä har­joi­tel­laan tavoit­teel­li­ses­ti ja osal­lis­tu­taan kil­pai­lui­hin. Kisaa­jat osal­lis­tu­vat pää­asias­sa Golflii­ton jär­jes­tä­miin kan­sal­li­siin junio­rei­den kil­pai­lu­kier­tuei­siin. Koke­neem­mat ja pidem­mäl­le ehti­neet kil­pai­li­jat osal­lis­tu­vat sään­nöl­li­ses­ti myös kan­sain­vä­li­siin kil­pai­lui­hin. Kil­pa­gol­fa­rit on jaet­tu iän ja tai­to­jen mukaan kol­meen eri ryh­mään:

Futu­re-ryh­mäs­sä tree­naa­vat tule­vai­suu­den lupauk­set, joi­den pää­asial­li­nen kier­tue on 8–16-vuotiaille tar­koi­tet­tu Futu­re-tour. Lue lisää Futu­re-tou­ris­ta Suo­men golf-lii­ton sivuil­ta.

Chal­len­ge- ryh­mäs­sä har­joit­te­le­vat alu­eel­li­sel­la tasol­la menes­ty­vät ja Chal­len­ge-tou­ria pää­asias­sa kier­tä­vät pelaa­jat. Pelaa­jien tulee olla iäl­tään 8–21-vuotiaita. Lue lisää Junior Chal­len­ge Tou­ris­ta Suo­men golf-lii­ton sivuil­ta.

Junior Tour -ryh­mäs­sä ovat muka­na kan­sal­li­sel­la ja kan­sain­vä­li­sel­lä tasol­la menes­ty­vät seu­ran edus­tus­pe­laa­jat. Fin­nish Junior Tour (FJT) on Suo­men ylin kil­pai­lu­kier­tue alle 21-vuo­tiail­le kil­pa­pe­laa­jil­le. Lue lisää Fin­nish Junior Tou­ris­ta Suo­men golf-lii­ton sivuil­ta.

Kil­pa­ryh­mät har­joit­te­le­vat ympä­ri vuo­den sekä ryh­mis­sä että itse­näi­ses­ti hen­ki­lö­koh­tai­sen val­men­ta­jan­sa ohjauk­ses­sa. Jokai­nen pelaa­ja laa­tii yhdes­sä val­men­ta­jan kans­sa hen­ki­lö­koh­tai­sen har­joi­tus­suun­ni­tel­man joka ohjaa har­joit­te­lua ympä­ri vuo­den.
Kil­pa­ryh­män vas­tuu­val­men­ta­ja­na toi­mii Pro Son­ja Kal­lio.

Lisä­tie­to­ja kil­pa­ryh­mis­tä ja val­men­nuk­ses­ta:
Son­ja Kal­lio, sonja.kallio@skgolf.fi, 040 849 6760
Juha Lauk­ka­nen, juha.laukkanen@harjattula.fi, 040 754 5106
Kil­pa­ryh­män yhteys­hen­ki­lö Tom­mi Noro, tommi.noro@datawarehouse.fi, 044 305 3891

Toimintaa tukemassa

Cerion Jarkko Nieminen Areena

Share This