Harjattula Golf Logo 2019 300x218

Junioreiden maksut

Junioreiden maksut

Junio­rit -14-vuo­tiai­hin asti, HGCC jäsen­mak­su, sis. pelioi­keus140 €
Junio­rit 15–21-vuotiaat, HGCC jäsen­mak­su, sis. pelioi­keus250 €
Har­ras­te­ju­nio­rei­den kesä­har­joit­te­lu­mak­su, jol­la voi osal­lis­tua har­ras­te­ju­nio­rei­den vii­koit­tai­seen ohjat­tuun toi­min­taan100 €
Har­ras­te­ju­nio­rei­den kesä­har­joit­te­lu- ja pelioi­keus­mak­su, vii­koit­tai­sen ohja­tun toi­min­nan lisäk­si sisäl­tää HGCC junio­ri­jä­se­nyy­den (0–14 vuot­ta) ja sitä kaut­ta pelioi­keu­den ken­täl­le, jos tai­dot riit­tä­vät190 €
Har­ras­te­ju­nio­rei­den tal­vi­har­joit­te­lu­mak­su, jol­la voi osal­lis­tua har­ras­te­ju­nio­rei­den vii­koit­tai­seen ohjat­tuun toi­min­taan190 €
Kil­pa­ju­nio­rei­den kesä­har­joit­te­lu­mak­su, ryh­mä­val­men­nus huh­ti-syys­kuu290 €
Kil­pa­ju­nio­rei­den tal­vi­har­joit­te­lu­mak­su, ryh­mä­val­men­nus loka-maa­lis­kuu290 €

Kil­pa­ju­nio­reil­le seu­ra mak­saa kil­pai­lu- ja har­joi­tus­kier­ros­mak­sut sekä pole­tit, peli­pai­dan ja kah­den tai useam­man päi­vän kil­pai­luis­sa myös 50€ majoi­tus­kor­vauk­sen. Jokai­sel­la kil­pa­ryh­mä­läi­sel­lä on lisäk­si oikeus kym­me­neen seu­ran tuke­maan yksi­tyis­tun­tiin, jois­ta seu­ra kus­tan­taa 50%. Ran­ge-pal­lot ovat aina ilmai­set kil­pa­ju­nio­reil­le.

 

Toimintaa tukemassa

Cerion Jarkko Nieminen Areena

Share This