Harjattula Golf Logo 2019 300x218

Harrastejuniorit

Harrastejuniorit

Har­ras­te­ryh­miin voi­vat tul­la mukaan kaik­ki lajis­ta kiin­nos­tu­neet nuo­ret, joil­la on hal­lus­saan gol­fin perus­tai­dot ja intoa kehit­tää omia tai­to­jaan. Useim­mi­ten har­ras­te­ryh­mään tul­laan suo­raan perus­kurs­sin tai jun­nu­lei­rin suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen. Tämä var­mis­taa että laa­du­kas ohjaus ja har­joit­te­lu jat­kuu myös kurs­sin tai lei­rin päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Har­ras­te­ryh­mäs­sä muka­na olo ei edel­ly­tä kil­pai­le­mi­seen liit­ty­viä tavoit­tei­ta vaan pää­asia­na on har­ras­ta­mi­sen jat­ka­mi­nen tavoit­teel­li­ses­ti. Tärkeintä on, että lap­set ja nuo­ret viihtyvät gol­fin paris­sa, saa­vat uusia kave­rei­ta ja elämyksiä sekä par­haas­sa tapauk­ses­sa läpi elämän kestävän hyvän har­ras­tuk­sen!

Har­ras­te­ryh­mä­läi­set on jaet­tu iän mukaan kah­teen eri ryh­mään:

  • har­ras­te­ryh­mä alle 12-vuo­ti­aat
  • har­ras­te­ryh­mä yli 12-vuo­ti­aat

Har­joi­tuk­set ovat pää­osin sun­nun­tai­sin, mut­ta eri­lais­ten tapah­tu­mien joh­dos­ta har­joi­tuk­sia voi olla myös arki­päi­vi­sin. Tar­kat har­joi­tusa­jat löy­ty­vät junio­rei­den kalen­te­ris­ta.

Har­ras­te­ryh­mään ei tar­vit­se etu­kä­teen ilmoit­tau­tua vaan voit tul­la mukaan vaik­ka heti seu­raa­viin har­joi­tuk­siin!

Lisä­tie­to­ja har­ras­te­ryh­mis­tä:
Son­ja Kal­lio, sonja.kallio@skgolf.fi, 040 849 6760
Lar­ri Ver­mo­la, larri.vermola@gmail.com, 050 364 4050
Juha Lauk­ka­nen, juha.laukkanen@harjattula.fi, 040 754 5106
Har­ras­te­ryh­män yhteys­hen­ki­lö Mark­ku Nuu­ti­la, markku.nuutila@labrum.fi

Toimintaa tukemassa

Cerion Jarkko Nieminen Areena

Share This