Harjattula Golf Logo 2019 300x218

Juniorit

Juniorit

Har­jat­tu­la Golf järjestää ohjat­tua har­joit­te­lua alle 21‐vuotiaille nuo­ril­le ja lap­sil­le. Nuo­ret lajin har­ras­ta­jat jae­taan ikänsä ja tai­to­jen­sa mukaan ryh­miin, jot­ka har­joit­te­le­vat ammat­ti­tai­tois­ten val­men­ta­jien ja ohjaa­jien joh­dol­la 1‐4 ker­taa vii­kos­sa.

Ohjauk­ses­ta ja val­men­nuk­ses­ta vas­taa Har­jat­tu­lan Pro:t Son­ja Kal­lio ja Lar­ri Ver­mo­la.

Lasten Golf- ja liikuntaleirit Harjattulassa kesäkuussa 2018

Kat­so tar­kem­mat tie­dot lei­reis­tä tääl­tä.

Toimintaa tukemassa

Cerion Jarkko Nieminen Areena

Ajankohtaista

Oli­pa muka­va peli­päi­vä junio­rien kans­sa. Päi­vä oli mitä par­hain ja ennus­teis­ta huo­li­mat­ta ei sata­nut eikä ukkos­ta­nut. Oli todel­li­nen ilo huo­ma­ta miten upei­ta ja fik­su­ja nuo­ria meil­lä on ja miten kii­tol­li­sia oli­vat tilai­suu­des­ta. Tätä perin­net­tä pitää jat­kaa ja lisä­tä miten vaan mah­dol­lis­ta. Nyt vaan senio­rit oli­vat parem­pia täl­lä ker­taa. Suo­sit­te­len kai­kil­le osal­lis­tu­mis­ta GolfÄs­sä kisaan jol­la tuem­me […]

Lue lisää

Cat­man­doo Futu­re Tour 3. osa­kil­pai­lu Kan­kais­ten Golf­puis­tos­sa pelat­tiin tänään 11.7.2017. Har­jat­tu­lan junio­rit saa­vut­ti­vat upeat kak­si mita­lia Easy 18-r sar­jas­sa. Pis­te­bo­gey­nä pela­tus­sa kisas­sa voit­ta­nut Vili Täh­kä­pää pela­si 44 p ja kol­man­nek­si sijoit­tu­nut Alek­san­te­ri Tuo­no­nen pela­si 39 p. Toi­se­na kil­pai­lus­sa oli Kan­kais­ten oma Ven­la Nerg (40 p). Har­jat­tu­la Golf onnit­te­lee poi­kia näis­tä upeis­ta tulok­sis­ta! Kil­pai­lun kaik­ki tulok­set […]

Lue lisää

Ensim­mäi­nen FinnishGolf.com Open hos­ted by Fuge Team Lau­ro pelat­tiin Lau­ro Gol­fis­sa Espan­jas­sa 23.–25.2.2017. Har­jat­tu­lan junio­reis­ta muka­na oli­vat Soh­vi Saa­ri­nen, Aaron Noro sekä Anton Noro. Kil­pai­lu pelat­tiin vaih­te­le­vis­sa olo­suh­teis­sa ja ensim­mäi­sen päi­vän kil­pai­lu jou­dut­tiin kes­kyt­tä­mään voi­mak­kaan sateen ja ukko­sen vuok­si. Noin parin tun­nin tauon jäl­keen, kun sade oli lakan­nut ja gree­nit kui­vat­tu, pääs­tiin kisaa jat­ka­maan ja […]

Lue lisää

Har­jat­tu­lan Kat­ri Bak­ker otti upean voi­ton Kytä­jäl­lä 17.–18.9.16 pela­tus­sa FJT Finaa­lis­sa. 54-rei­­­käi­­­sen kil­pai­lun ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä pelat­tiin kak­si kier­ros­ta ja sun­nun­tai­na finaa­li­kier­ros. Kat­rin kol­men kier­rok­sen yhteis­tu­los +9 (77, 71, 77) oli omaa luok­kaan­sa ja ero toi­seen sijaan yhteen­sä 4 lyön­tiä. Tyt­tö­jen sar­jas­sa myös Soh­vi Saa­ri­nen sijoit­tui hyvin kah­dek­san­nek­si tulok­sel­la +27 (81, 80, 82). Poi­kien sar­jas­sa oli […]

Lue lisää

Har­jat­tu­lan junio­rit menes­tyi­vät hie­nos­ti Ruu­hi­kos­kel­la 10.–11.9.16 pela­tus­sa FJT osa­kil­pai­lus­sa. Poi­kien sar­jas­sa Anton Noro ja Den­nis Rike jakoi­vat kol­man­nen sijan tasa­tu­lok­sel­la +5 (149). Lau­an­tai­na pil­vi­ses­sä mut­ta pou­tai­ses­sa sääs­sä pela­tun ensim­mäi­sen kier­rok­sen jäl­keen molem­mat oli­vat sijal­la 15 tulok­sel­la +4 (76). Sun­nun­tain +1 (73) tulok­sel­la molem­mat paran­si­vat sijoi­tus­taan 12 pykä­lää ollen lopul­ta jae­tul­la 3. sijal­la. Miko Män­nis­tön sijoi­tus oli […]

Lue lisää

Lau­an­tai­na 27.8.2016 pelat­tiin junio­rien Alue Tour (Län­si) vii­mei­nen osa­kil­pai­lu täl­le kau­del­le. Aurin­koi­ses­sa mut­ta tuu­li­ses­sa sääs­sä Aulan­ko Golf -ken­täl­lä pelat­tu kil­pai­lu oli jäl­leen menes­tyk­se­käs Har­jat­tu­lan junio­reil­le. Poi­kien sar­jan ensim­mäi­sen pal­kin­non voit­ti Anton Noro (HGCC) tulok­sel­la 71 (-1) ja tyt­tö­jen sar­jan ensim­mäi­sen pal­kin­noin voit­ti Soh­vi Saa­ri­nen (HGCC) tulok­sel­la 78 (+6). Anton Noro pitä­mäs­sä voit­ta­jan puhet­ta vie­rel­lään Golf-lii­­­ton […]

Lue lisää

Har­jat­tu­lan junio­rit kah­mi­vat jäl­leen pal­kin­to­ja Alue­­­Tour-kisas­­­ta. Täl­lä ker­taa pokaa­lit kotiu­tet­tiin Tam­­­mer-Gol­­­fis­­­ta. Har­jat­tu­lan Den­nis Rike sijoit­tui ensim­mäi­sek­si upeal­la tulok­sel­la -1 (71). Toi­sel­le sijal­le tuli Kan­kais­ten Gol­fin Sak­ke Sil­ta­la pela­teen pariin (72). Har­jat­tu­lan Ans­si Kuu­lu­vai­nen sijoit­tui kol­man­nek­si tulok­sel­la +1 (73). Kisan tulok­set ovat näh­tä­vis­sä Golf­boxis­ta.

Lue lisää

Har­jat­tu­lan Kat­ri Bak­ker on voit­ta­nut 16 v. tyt­tö­jen lyön­ti­pe­lin Suo­men mes­ta­ruu­den Vie­ru­mäel­lä pela­tus­sa Fin­nish Inter­na­tio­nal Junior Cham­pions­hip (FIJC) -kil­pai­lus­sa. Har­jat­tu­la Golf onnit­te­lee Kat­ria ja mui­ta kisas­sa hie­nos­ti pelan­nei­ta seu­ram­me junio­rei­ta.

Lue lisää

Ter­ve jun­nut! Har­jat­tu­la Gol­fin kesät­ree­nit junio­ri­jä­se­nil­le ovat alka­neet. Tree­nit ovat Har­jat­tu­lan har­joi­tusa­lu­eel­la. Ter­ve­tu­loa mukaan iloi­seen ja reip­paa­seen poruk­kaan! Tree­nit ovat 2 ker­taa vii­kos­sa ja ajat ovat: sun­nun­tai­sin klo 13.30–14.30 (8.5–18.9 väli­se­nä aika­na) kes­ki­viik­koi­sin klo 17.00–18.00 (6.6–14.8 väli­se­nä aika­na) Val­men­ta­ja­na toi­mii PGA Pro Mika Mäki. Kesät­ree­nien osal­lis­tu­mis­mak­su on 150€ / kesä­kausi. Junio­rien liit­ty­mi­nen Har­jat­tu­la Golf & […]

Lue lisää

Share This