Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Juniorit

Juniorit

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry. järjestää ohjat­tua har­joit­te­lua ja peli­ta­pah­tu­mia alle 21-vuotiaille nuo­ril­le ja lap­sil­le. Acti­ve-ryh­mään ovat ter­ve­tul­leet kaik­ki Green car­dil­la tai tasoi­tuk­sel­la pelaa­vat seu­ran junio­ri­jä­se­net. Let’s Golf ‑ryh­mä on 9–15-vuotiaiden gol­fia aloit­te­le­vien tai sii­hen tutus­tu­nei­den jun­nu­jen poruk­ka, johon ei tar­vi­ta jäse­nyyt­tä tai Green car­dia. Alle 9‑vuotiaat pelu­rit ks. Per­he­golf.

Active

Yli 9‑v. HGCC:n junio­ri­jä­sen­ten har­ras­ta­jien tree­ni- ja peli­ryh­mä. Green card ‑tasol­ta ylös­päin. Kah­det har­joi­tuk­set vii­kos­sa, 1,5 h/kerta, jois­sa sekä tek­niik­ka­har­joit­te­lua että pelaa­mis­ta. Har­joi­tuk­set anta­vat moni­puo­li­sen poh­jan sekä har­ras­te- että kilpapelaamiseen.

Har­joi­tuk­set ke klo 17–18.30 ja su 14.30–16.00, ryh­mä käyt­tää Nimen­huu­to-pal­ve­lua

Lisäk­si mah­dol­li­suus pien­ryh­mä- tai yksi­tyis­val­men­nuk­seen seu­ran tuke­ma­na ‑50% opetushinnoista.

Let’s Golf

Har­joi­tuk­set sopi­vat jo hie­man lajiin tutus­tu­neil­le tai alus­ta aloit­ta­vil­le 9–15-vuotiaille junio­reil­le. HGCC ry:n jäse­nyyt­tä ei vaadita.

Ryh­mäs­sä opi­taan gol­fin perus­asioi­ta ren­nol­la mei­nin­gil­lä. Gol­fin lisäk­si har­joi­tel­laan yleis­lii­kun­nal­li­sia tai­to­ja haus­koil­la ja moni­puo­li­sil­la har­joit­teil­la, lei­keil­lä ja peleil­lä. Har­joi­tus­ten yhtey­des­sä on mah­dol­li­suus suo­rit­taa green card. Tai­to­jen kehit­tyes­sä voi siir­tyä Active-ryhmään.

Aika­tau­lut tal­vel­la ti klo 18–19. Ryh­mä käyt­tää Nimen­huu­to-pal­ve­lua. Tal­vi­kau­den har­joi­tus­ten hin­ta 150 € mar­ras­kuu-maa­lis­kuu. Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­set larri.vermola@gmail.com.

Junioreiden maksut

Jäsen- ja peli­kausi­mak­sut 2023

Junio­ri­jä­sen (2009 ja jäl­keen syn­ty­neet) 140 €
Junio­ri­jä­sen (2002 — 2008 syn­ty­neet) 250 €

Juniorijäsenmaksu sisältää rajoit­ta­mat­to­man pelioi­keu­den ja vakuu­tuk­sen Har­jat­tu­la Gol­fin kentälle  (emme peri jäse­nil­täm­me liittymismaksuja).

Harjoitusmaksut

Acti­ve-ryh­mä, 3 h/vk 150 € (huh­ti-syys­kuu)
Let’s Golf ‑ryh­mä 1,5 h/vk 125 € (tou­ko-syys­kuu)

Ohjauk­ses­ta ja val­men­nuk­ses­ta vas­taa val­men­nus­tii­mi, johon kuu­lu­vat Har­jat­tu­lan Pro:t Son­ja Kal­lio ja Lar­ri Ver­mo­la sekä Har­jat­tu­lan nuo­ret kilpapelaajat.

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­set: Lar­ri Ver­mo­la, larri.vermola@gmail.com tai 050 364 4050.

Ajankohtaista

Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit jär­jes­te­tään tänä­kin kesä­nä Har­jat­tu­las­sa kesä­kuun toi­sel­la ja kol­man­nel­la viikolla. […]

Per­he­gol­fin huh­ti­kuun tree­nit jär­jes­te­tään ensi ke 5.4. klo 18:00–19:00, tee­mal­la val­mii­na kesään […]

Arvoi­sat HGCC:n van­hem­mat, iso­van­hem­mat, sedät ja tädit! Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit jär­jes­te­tään tänäkin […]

Arvoi­sat HGCC:n van­hem­mat, iso­van­hem­mat, sedät ja tädit! Las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­rit jär­jes­te­tään tänäkin […]

Van­hem­mat ja iso­van­hem­mat huo­mio! Onko lap­sel­le tai las­ten­lap­sel­le mie­tit­ty ohjel­maa kou­lu­jen päättymisen […]

Van­hem­mat tai iso­van­hem­mat, onko lap­sil­le tai las­ten­lap­sil­le mie­tit­tyä kesä­oh­jel­maa kou­lu­jen päät­ty­mi­sen jälkeisille […]