Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Jäsenennakko kauteen 2018

Jäsenennakko kauteen 2018

14.3.2018

Hyvät Harjattula Golf & Country Club ry:n jäsenet,

Kau­den 2018 jäsen­mak­su­las­kut läh­te­vät Pos­tin kul­je­tet­ta­vak­si täl­lä vii­kol­la. Las­kun kään­tö­puo­lel­ta löy­ty­vät ohjeet las­kun mak­sa­mi­sek­si sekä muu­ta perus jäse­nin­foa, kos­kien tule­vaa golf­kaut­ta. Muis­tu­tus kui­ten­kin samal­la, että gol­fin tal­vi­har­joit­te­lu HGCC:n yleis­vuo­rol­la Jark­ko Nie­mi­nen Aree­nal­la Impi­vaa­ras­sa jat­kuu sun­nun­tai­sin klo 13.30–15.30 aina maa­lis­kuun lop­puun asti. Tämä mah­dol­li­suus on tar­jol­la jokai­sel­le HGCC ry:n jäse­nel­le veloituksetta.

Kentän kuulumiset

Ken­täl­le kuu­luu tätä kir­joit­taes­sa hyvää. Tal­veh­ti­mi­nen on suju­nut tau­deis­ta vapaa­na ja olet­ta­ma on, että kausi 2018 pääs­täi­siin aloit­ta­maan jäl­leen hyvil­tä peli­pin­noil­ta. Toi­vo­taan läm­pi­miä kevät­ke­le­jä, että kaik­ki menee suun­ni­tel­lus­ti maa­liin. Olem­me sii­von­neet tal­ven aika­na ken­tän reu­na-aluei­ta ja mm. nelo­sen vihe­riön takao­sa on muo­toil­tu uudel­leen. Maan­pa­ran­nusai­nee­na toi­mi­van kal­kin levi­tys aloi­te­taan vie­lä täl­lä vii­kol­la joka samal­la nopeut­taa myös ken­tän sula­mis­ta. Kuten syys­ko­kouk­ses­sa vii­me vuo­den mar­ras­kuus­sa kävi ilmi, on ken­tän väy­lien kes­ki­näi­set hcp-luvut ryh­mi­tel­ty uudel­leen ja vai­keus­as­tet­ta kuvaa­va nume­roin­ti kau­den 2018 tulos­kor­tis­sa, vas­taa­vat nyt puh­taa­si peli­ti­las­to­jen ker­to­maa. Niin ja tie­dok­si, että ken­tän Puuceet varus­te­taan uusil­la Bio­la­nin kompostikäymälöillä.

Yhteistyö Hirvensalon Golfin kanssa

Yhteis­työm­me Hir­ven­sa­lon Gol­fin kans­sa tii­vis­tyy ja var­sin­kin junio­ri­jä­sen­tem­me kan­nat­taa hyö­dyn­tää yhteis­työn muka­naan tuo­mat uudet huip­pu mah­dol­li­suu­det. 14-vuo­tiai­den ja sitä nuo­rem­pien junio­ri­jä­sen­tem­me jäsen­mak­su sisäl­tää nyt myös täy­den pelioi­keu­den Hir­ven­sa­lon Gol­fin ken­täl­le. Tätä van­hem­pien, 15–21-vuotiaiden jun­nu­jen jäsen­mak­su sisäl­tää saman edun, jos kysy­myk­ses­sä on osak­kaam­me junio­ri. Näem­me yhteis­työn erit­täin tär­keä­nä lisäe­le­ment­ti­nä luo­des­sam­me poh­jaa gol­fin har­ras­ta­mi­sel­le Turun ete­lä­puo­li­sil­la saarilla.

Lasten Golf- ja liikuntaleirit kesällä 2018

Jär­jes­täm­me kak­si las­ten golf- ja lii­kun­ta­lei­riä kesä­kuun kah­del­la ensim­mäi­sel­lä vii­kol­la. Ilmoit­tau­tu­mi­sia molem­mil­le lei­reil­le ote­taan jo vas­taan. Lei­rin hin­ta 185 € sis. ohjauk­sen, lou­naan, väli­pa­lan, kaik­ki tar­vit­ta­vat peli­vä­li­neet, lei­ri­pai­dan, vakuu­tuk­set sekä haus­kan yhdes­sä­olon. Lei­ri 1 ma 4.6.- pe 8.6. ja lei­ri 2 ma 11.6.- pe 15.6.2018. Lei­rien ohjaa­ji­na toi­mi­vat Har­jat­tu­la Gol­fin omat golfopettajat.

Kilpailut ja kilpailukalenteri 2018

Kil­pai­lu-/ tapah­tu­ma­ka­len­te­ri alkaa täyt­tyä muka­vas­ti ja jul­kai­sem­me sen huh­ti­kuun alkuun men­nes­sä. Jäse­nis­töl­tä saa­dun palaut­teen mukai­ses­ti tar­joam­me kau­del­la 2018 ruo­kai­lun jokai­sen seu­ran avoi­men kil­pai­lu­ta­pah­tu­man yhtey­des­sä. Klu­bi­ra­vin­to­laa ja kios­kia hoi­ta­vat samat tutut pojat ja kokit, kuin vii­me kau­del­la­kin. Myös pari­kil­pai­lu­jen mää­rään on toi­vot­tu lisäys­tä ja kil­pai­lu­kausi 2018 ava­taan­kin la 5.5. heti pari­kil­pai­lu­na, Avaus Scramblella.

Omistajuus vai vuokrapelioikeus

Monet jäse­nis­täm­me, jot­ka pelaa­vat vuo­kra­pe­lioi­keu­del­la, ovat var­mas­ti miet­ti­neet myös osak­keen hank­ki­mis­ta ja osak­kuut­ta. Ei ole salai­suus, että osak­kaam­me naut­ti­vat huo­mat­ta­vis­ta raha­nar­voi­sis­ta etui­suuk­sis­ta ver­rat­tu­na kaik­kiin mui­hin käyt­tä­jä­ryh­miin. Voit käy­dä tutus­tu­mas­sa osa­ka­se­tui­hin seu­raa­van lin­kin kaut­ta https://harjattulagolf.fi/osakkaille/osakasedut/ Jos olet kiin­nos­tu­nut hank­ki­maan omis­tus­osak­keen, autam­me mie­lel­läm­me asi­aan liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä sekä opas­tam­me tar­vit­ta­vien asia­kir­jo­jen laa­ti­mi­ses­sa. Vuo­kra­pe­laa­mi­sen vaih­toeh­dot ja hin­nat seu­ram­me hal­lin­noi­mas­ta Vuo­kra­poo­lis­ta löy­ty­vät seu­raa­van lin­kin takaa https://harjattulagolf.fi/pelaaminen/hinnasto/

HGCC on monessa mukana

Pian taak­se jää­väs­tä (onnek­si) tal­vi­kau­des­ta huo­li­mat­ta, viem­me gol­fin ilo­sa­no­maa eteen­päin monil­la eri tahoil­la. Olem­me vah­vas­ti muka­na Lii­ku ry:n ja Suo­men Golflii­ton koor­di­noi­mis­sa ja gol­fia har­ras­tuk­se­na edis­tä­vis­sä hank­keis­sa. Seu­ram­me osal­lis­tuu Turun alu­een kou­lu­jen Super­välk­kä – kier­tu­eel­le, kehi­täm­me Turun kau­pun­gin Liik­ku­va kou­lu ker­ho­toi­min­taa sekä Drai­via Kou­luun ohjel­maa. Emme myös­kään unoh­da omaa vah­vaa tukia­luet­tam­me Hir­ven­sa­loa, Sata­vaa ja Kaks­ker­taa. Tämän tie­dot­teen liit­tee­nä on koti­saa­ril­lam­me ilmes­ty­vän Mai­nin­ki­leh­den liit­tee­nä jul­kais­ta­va Har­jat­tu­la Golf-ext­ra mie­len­kiin­toi­sis­ta golf-hen­ki­löis­tä, niin uusis­ta, kuin jo tutuk­si tulleista.

GDPR

EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen aset­ta­mien vaa­ti­mus­ten toteu­tu­mi­nen ja toteut­ta­mi­nen on otet­ta­va huo­mioon myös suo­ma­lai­sis­sa gol­fyh­tei­söis­sä. Suo­men Golfliit­to laa­tii par­hail­laan gol­fyh­tei­sö­jen käy­tet­tä­väk­si yleis­tä ohjeis­tus­ta sii­tä, miten lii­ton jäse­nyh­tei­sö­jen tulee huo­mioi­da tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen vel­voit­teet toi­min­nas­saan ja sii­tä, mitä toi­men­pi­tei­tä ase­tuk­sen­mu­kai­suus edel­lyt­tää. Ohjeis­tuk­sen lisäk­si Golfliit­to jär­jes­tää jäsen­seu­roil­le mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua n. 2–3 tun­nin yhtei­seen kou­lu­tus­ti­lai­suu­teen, jos­sa ohjeis­tuk­seen ja tie­to­suo­ja-ase­tuk­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä voi­daan sel­ven­tää. Ohjeis­tus pyri­tään saa­maan niin käy­tän­nön­lä­hei­sek­si kuin mah­dol­lis­ta ns. avai­met käteen peri­aat­teel­la. Ohjeis­tus ja apu saa­daan näil­lä näky­min seu­ro­jen käyt­töön pää­siäi­sen jälkeen.

Erin­omais­ta golf­kau­den 2018 odo­tus­ta teil­le kaikille!
HGCC ry.