Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Jäsenedut

Jäsenedut

Noin 5 hyvää syytä pelata Harjattulassa

Jär­jes­täm­me kau­den aika­na usei­ta mie­len­kiin­toi­sia klu­bi­kil­pai­lu­ja ja mui­ta akti­vi­teet­te­ja. Meil­lä on myös junio­reil­le, senio­reil­le ja nai­sil­le pal­jon omaa toi­min­taa. Kil­pai­lu­mak­sut halu­taan pitää jäse­nil­le koh­tuul­li­si­na. Kat­so kau­den kil­pai­lut tääl­tä.

Olem­me hyvin ylpei­tä moni­puo­li­ses­ta ja tila­vas­ta har­joit­te­lua­lu­ees­tam­me, jos­sa pää­set lyö­mään myös ruo­hol­ta. Har­joit­te­lua­lu­een kes­kei­sen sijain­nin ansios­ta ehdit hyvin läm­mit­te­le­mään ennen kier­ros­ta: Ran­gel­ta ykkös­tiil­le ehdit yhdes­sä minuutissa.

Seu­ras­sam­me toi­mii kak­si pro:ta: Son­ja Kal­lio ja Lar­ri Ver­mo­la. Tar­joam­me jäse­nil­lem­me mak­sut­to­mia, Son­jan ja Lar­rin vetä­miä golf-tree­ne­jä ympä­ri vuo­den, myös tal­vi­kau­del­la sisät­ree­ne­jä. Kat­so kau­den tree­nien tar­kem­mat ajan­koh­dat tääl­tä. Mikä­li haluat yksi­löl­lis­tä ohjaus­ta, kak­si ammat­ti­lais­tam­me var­mis­taa sen, että oman ajan saa hel­pos­ti ja nopeasti.

Junio­reil­le (alle 21 v.) pelaa­mi­nen seu­ras­sam­me on hyvin edul­lis­ta, kat­so tar­kem­min tääl­tä. Junio­rit ovat meil­le aina ter­ve­tul­lei­ta ja heil­le on jär­jes­tet­ty tai­to­ta­son mukais­ta mak­su­ton­ta val­men­nus­ta sekä pal­jon omia kil­pai­lu­ja ja muu­ta toi­min­taa. Mukaan pää­see kokei­le­maan, vaik­ka ei ole vie­lä Green Car­dia tai edes jäsen. Junio­rei­den har­joi­tus­ka­len­te­rin löy­dät tääl­tä.

Seu­ras­sam­me pää­set hel­pos­ti mukaan poruk­kaan aktii­vis­ten toi­mi­kun­tiem­me kaut­ta, yksin eri tar­vit­se pela­ta. Nai­sil­le, mie­hil­le ja senio­reil­le on omat toi­mi­kun­tas­ta. Toi­mi­kun­nat kisaa­vat pait­si kes­ke­nään pit­kin kaut­ta, myös mui­ta alu­een seu­ro­ja vas­taan tosis­saan mut­ta ei vaka­vas­ti. Poru­kas­sa teh­dään myös lyhyem­piä ja pidem­piä peli­mat­ko­ja sekä toi­mi­kun­nit­tain, että kaik­ki yhdessä.

Haluai­sit­ko gol­fis­ta koko per­heen yhtei­sen har­ras­tuk­sen? Per­he­golf-toi­min­tam­me on per­het­tän­ne var­ten. Per­he­gol­fis­sa pää­se mukaan läheis­te­si kans­sa ohjat­tuun ja haus­kaan val­men­nuk­seen veloi­tuk­set­ta. Aikai­sem­paa koke­mus­ta pelaa­mi­ses­ta ei tar­vit­se olla ja väli­neet­kin saat start­ti­vai­hees­sa lai­nak­si. Lue lisää tääl­tä ja tul­kaa mukaan kokei­le­maan ja kehittymään!

Lue tar­kem­mat ohjeet Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n jäse­nek­si liit­ty­mi­sek­si tääl­tä.