Harjattula Golf Logo 2019 300x218

Jäsenedut

Jäsenedut

Specsavers Optikko Turku

HGCC:n jäse­ne­dut ovat aina voi­mas­sa Turun Yli­opis­ton­ka­dun liik­kees­sä.
Kat­so tuo­rein HGCC:n jäsen­tar­jous alla ole­vas­ta lin­kis­tä. Kysy myös samal­la päi­vän kova tar­jous pii­lo­la­seis­ta sekä aurin­ko­la­seis­ta vah­vuuk­sil­la. Jäsen­tar­jous on saa­ta­va­na yhteis­työ­liik­kees­säm­me Spec­sa­vers Optik­ko Tur­ku, Yli­opis­ton­ka­tu 25 (käve­ly­ka­tu) puh. 02 276 1234.

specsavers-hgcc-jasenetu

Spec­sa­vers kaup­pias Kaj Aara­mo pitää yhteis­työ­tä gol­fin paris­sa luon­nol­li­se­na. Optik­ko­liik­keel­lä on pal­jon tar­jot­ta­vaa gol­fa­ril­le pelin paran­ta­mi­sek­si. “Gol­fis­sa pal­lon näke­mi­nen oikean­lais­ten lasien avul­la paran­taa pelin tasoa ja nau­tit­ta­vuut­ta. Ken­tän muo­dot, kor­keus­e­rot ja etäi­syy­det saa­daan esil­le oikean väri­sil­lä lins­seil­lä”.

SW Energia

SW Ener­gia sekä Har­jat­tu­la Golf ovat sol­mi­neet yhteis­työ­so­pi­muk­sen, jos­sa jäse­nil­lä on mah­dol­li­suus hank­kia kotiin­sa aurin­ko­voi­ma­lan, säh­kö­las­ku­aan pie­nen­tä­mään. Jäse­ne­tu­na saa­daan tun­tu­va alen­nus han­kin­ta­hin­taan. Tämän lisäk­si tilit­tää SW Ener­gia, yhdes­sä sovi­tun sum­man Har­jat­tu­la Golf Oy:lle ken­tän kun­nos­tuk­seen. Sopi­muk­seen kuu­lui myös Har­jat­tu­la Golf:n klu­bi­ra­ken­nuk­sen voi­ma­lan päi­vit­tä­mi­nen. Tehoa on nyt lisät­ty ja voi­ma­la on myös muu­tet­tu 3-vai­hei­sek­si. Näin toteu­tet­tu­na hyö­ty saa­daan tehok­kaam­mak­si, kos­ka kaik­ki klu­bil­la käy­tet­ty säh­kö hyö­dyn­tää kai­kes­sa ensin saa­ta­vil­la ole­van aurin­koe­ner­gian.

Share This