Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Harjattulan elokuu on Golfia ja Padelia!

Harjattulan elokuu on Golfia ja Padelia!

1.8.2018

Hyvät golfyhteisömme jäsenet,

Har­jat­tu­lan golf­kausi 2018 siir­tyy huo­men­na elo­kuu­hun, mut­ta vie­lä on kesää jäl­jel­lä ja toi­min­taa rit­tää. Täs­sä muu­ta­ma tärp­pi, johon kan­nat­taa tarttua!

Padel Park Harjattula avattu

Golfklu­bim­me naa­pu­riin on yhtei­työ­kump­pa­nim­me Padel Park avan­nut uutuut­taan hoh­ta­van Padel-ken­tän. HGCC ry:n jäse­nil­lä on elo­kuun ajan mah­dol­li­suus tutus­tua tähän erit­täin kou­kut­ta­vaan mai­la­pe­liin eri­kois­hin­nal­la. Padel Park Har­jat­tu­la tar­jo­aa seu­ram­me jäse­nil­le peli­vä­li­neet (mai­lat ja pal­lot) veloi­tuk­set­ta koko elo­kuun ajan. Varaa peliai­ka kave­ri­po­ru­kal­le­si suo­raan Padel Par­kin ajan­va­rauk­ses­ta https://vj.slsystems.fi/padelpark-turku/. Vuo­kra­mai­lat ja ‑pal­lot saat Har­jat­tu­la Gol­fin cad­die­mas­te­ril­ta. Padel on paras­ta nelin­pe­li­nä, eli nyt vain poruk­ka kasaan ja kokei­le­maan. Voit tutus­tua lajiin tar­kem­min seu­raa­vas­ta lin­kis­tä. https://padelpark.fi/

Nais­toi­mi­kun­ta jär­jes­tää tors­tai­na 2.8. klo 17.00 Lady­jen-Padel tutus­tu­mi­sil­lan johon voit ilmoit­tau­tua omil­la Nex­Golf ‑tun­nuk­sil­la­si kil­pai­luil­moit­tau­tu­mi­sen kaut­ta. Roh­keas­ti mukaan, tilai­suus on maksuton.

Seuran ohjatut teematunnit jatkuvat elokuun puoliväliin

Nais­ten, Mies­ten, Senio­rei­den, Hyvä Start­ti- ja Hunt­ti tuti­see ‑golft­ree­nit jat­ku­vat vie­lä elo­kuun puo­li­vä­liin asti siten, että vii­mei­set tee­ma­tun­nit jär­jes­te­tään to 16.8. Jos et vie­lä ole hyö­dyn­tä­nyt tätä jäse­ne­tua, on sii­hen vie­lä hyvä mah­dol­li­suus. Tee­ma­tun­neil­le voit ilmoit­ta­tua omil­la Nex­Golf ‑tun­nuk­sil­la­si kil­pai­luil­moit­ta­tu­mi­sen kautta.

HGCC:n jäsenmäärä kaikkien aikojen ennätykseen!

Har­jat­tu­la Gol­fin jäsen­mak­sun­sa mak­sa­nei­den jäsen­ten mää­rä on ylit­tä­nyt ensim­mäis­tä ker­taa seu­ran his­to­rias­sa tuhan­nen jäse­nen raja­pyy­kin. Tark­ka jäsen­mää­rä tänään on 1007 mak­sa­nut­ta jäsen­tä ja se ylit­tää edel­li­sen ennä­tyk­sen vuo­del­ta 2011 kol­mel­la­kymm­nel­lä. Täs­sä­kin asias­sa on kesää vie­lä jäljellä.

Muistathan korjata lyönti ja pallon alastulojäljet

Nyt, kun kent­täm­me on erin­omai­ses­sa peli­kun­nos­sa on ensiar­voi­sen tär­ke­ää, että kaik­ki lyön­ti­jäl­jet ja pal­lon alas­tu­lo­jäl­jet kor­ja­taan tun­nol­li­ses­ti. Molem­pia (kor­jaa­mat­to­mia) on vii­me kier­rok­sil­la näky­nyt vali­tet­ta­van pal­jon. Tämä on kaik­kien ken­tän käyt­tä­jien vel­vol­li­suus. Lyön­ti­jäl­kien paik­kauk­seen löy­tyy hiek­ka­pul­lo­ja ykkös­tiin vie­res­sä ole­vas­ta lat­ti­kos­ta ja nii­tä voi täyt­tää hiek­kas­tiois­ta niin ykkös­tiil­lä, kuin puo­li­mat­kan kios­kil­la­kin. Gree­ni­haa­ruk­ka kuu­luu löy­tyä jokai­sel­ta ken­tän käyt­tä­jäl­tä pal­lon alas­tu­lo­jäl­kien kor­jaa­mi­seen. Näin ken­tän peli­pin­nat pide­tään hyväs­sä kun­nos­sa ja voim­me nau­tis­kel­la gol­fis­ta vie­lä pit­käl­le syk­syyn asti.

Erin­omais­ta golf­kau­den jatkoa!

HGCC ry.