Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golfopetusta kaikille teille!

Golfopetusta kaikille teille!

9.5.2018

Käyn­nis­täm­me koko­naan uuden kokei­lun, jäse­nis­töm­me golf­tai­to­jen edel­leen kehit­tä­mi­nen mie­les­säm­me ja nyt voim­me ilol­la ilmoit­taa, että se alkaa ensi vii­kol­la tiis­tai­na 15.5.2018.

Har­jat­tu­la Gol­fin Pro:t Lar­ri Ver­mo­la ja Son­ja Kal­lio aloit­ta­vat jäse­nis­töm­me vii­kot­tai­sen ja veloi­tuk­set­to­man gol­fo­pe­tuk­sen ensi vii­kos­ta lukien, aina elo­kuun lop­puun saak­ka. Täs­tä jäsen­edus­ta pää­se­vät naut­ti­maan ainoas­taan Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n jäsenet.

Lar­ri ja Son­ja tar­joa­vat ope­tus­taan tämän pos­tin liit­tee­nä ole­van ohjel­man, ryh­mien ja tou­ko-kesä­kuun ope­tus­ka­len­te­rien mukai­ses­ti. Kos­ka kysy­myk­ses­sä on uusi kokei­lu, ope­tus­ka­len­te­ria jul­kai­sem­me aluk­si kesä­kuun lop­puun asti ja hei­nä-elo­kuun kalen­te­ri tul­laan jul­kis­ta­maan myö­hem­min. Näin saam­me myös tei­dän palaut­tei­tan­ne ja toi­vei­tan­ne parem­min käyt­tööm­me ja voim­me kehi­tää pal­ve­luam­me edelleen.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tee­ma­tun­neil­le tapah­tuu omil­la Nex­Golf-tun­nuk­sil­la ja ope­tus­ta­pah­tu­mat löy­ty­vät koh­das­ta kil­pai­lut — kil­pai­lu­ka­len­te­ri: https://hgcc.nexgolf.fi

Nyt ei oman tai kave­rin golf­tai­to­jen kehit­tä­mi­nen tule enää hel­pom­mak­si. Otta­kaa täs­tä kaik­ki hyö­ty itsel­len­ne ja lait­ta­kaa lyön­ti kuoh­keam­paan kuntoon!

Paras­ta vapaa-aikaa gol­fin paris­sa ja yhdessä!

Golf­ter­vei­sin,
HGCC ry.
Lar­ri Vermola
Son­ja Kallio

Larri Vermola

Miesten treenit

Kai­kil­le sopi­vat, peli­ko­ke­muk­ses­ta ja ‑tai­dos­ta riippumatta.

pe 18.5.klo 17–19Svin­gikli­nik­ka ja putti
ma 28.5.klo 17–19Svin­gikli­nik­ka ja chippi
to 31.5.klo 17–19Svin­gikli­nik­ka ja hiek­kaes­teet (gree­ni- ja väylä-)
to 7.6.klo 17–19Avaus­lyön­nit ja pit­kät väylälyönnit
ma 11.6.klo 17–19Lähes­ty­mis­lyön­nit, eri len­to­ra­dat, pai­na­va osuma
to 21.6.klo 17–19Näe mitä tun­net (kame­ra)
to 28.6.klo 17–19Pitc­hit, lobit ja lähi­pe­lin sovellutukset

Tree­nien rakenne:

 • Alus­tus ja aja­tus­ten­vaih­to (5–10min)
 • Alku­lämp­pä (5 min)
 • Vain-lyö­mis­tä tai muu­ta läm­mit­te­lyä (5 min)
 • Yhteys yhteen olen­nai­seen asi­aan, pal­loon, lyön­ti­pin­taan, kehoon tai koh­tee­seen (10 min)
 • Päi­vän tee­ma 1 (30/60 min)
 • Yhteys samaan olen­nai­seen asi­aan tee­man 2 ympä­ris­tös­sä (5 min)
 • Päi­vän tee­ma 2 (0/30 min)
 • Lope­tus (5 min)

Perus­asiois­ta:

 • Oppi­mi­nen on tie­toi­sek­si tule­mis­ta sii­tä, mikä on itsel­le olennaista
 • Svin­gikli­nik­ka on kun­kin pelaa­jan oman lyön­ti­tek­nii­kan kehit­tä­mis­tä (kli­nik­ka = jokai­sen osal­lis­tu­jan oman lyön­ti­tek­nii­kan kehittämistä)
 • Jokai­sel­la ker­ral­la voit kysyä myös omaan pelii­si akuu­tis­ti liit­ty­väs­tä teemasta
 • Har­joi­tus­ker­ran kes­to on 1h 45 min

Mitä vähin­tään opi­taan kau­den aikana:

 • Pai­na­va osuma
 • Kier­teet
 • Yhteys olen­nai­siin asioi­hin: pal­loon, lyön­ti­pin­taan, kehoon ja kohteeseen
 • Suo­ri­tus­ten arvos­te­lus­ta uuden oppi­mi­seen ja kokemiseen
 • Asioi­den havait­se­mi­nen liik­keen aikana
 • Irti pääs­tä­mi­nen
 • Kes­kit­ty­mi­nen vs. jännittäminen
 • Palaut­teen anta­mi­nen ja saaminen
 • Itse­val­men­nus
 • Yhdes­sä harjoittelu

Hyvä Startti ‑treenit

Tasoi­tus 54–40 tai muut perus­asiois­ta kiinnostuneet

pe 18.5.klo 19–21Lyön­ti­tek­niik­ka ja putti
ma 28.5.klo 19–21Lyön­ti­tek­niik­ka ja chippi
to 31.5.klo 19–21Lyön­ti­tek­niik­ka ja hiekkaesteet
to 7.6.klo 19–21Avaus­lyön­nit
ma 11.6.klo 19–21Lähes­ty­mis­lyön­nit
to 21.6.klo 19–21Lähi­pe­li, chi­pit, pitchit
to 28.6.klo 19–21Itse- ja parivalmennus

Sonja Kallio

Naisten treenit

Ei ikä- tai tasoitusrajaa

ti 15.5.klo 17–18Bunk­ke­ri
pe 18.5.klo 17–18Rau­dat
ti 22.5.klo 17–18Puu­mai­lat
pe 25.5.klo 17–18Toivetunti/tekniikkatunti
ti 29.5.klo 17–18Put­ti
pe 1.6.klo 17–18Chip­pi
ti 5.6.klo 17–18Pitch
pe 8.6.klo 17–18Bunk­ke­ri
ti 12.6.klo 17–18Rau­dat
pe 15.6.klo 17–18Puu­mai­lat
ti 19.6.klo 17–18Toivetunti/tekniikkatunti
pe 22.6.klo 17–18Toivetunti/tekniikkatunti
ti 26.6.klo 17–18Put­ti
pe 29.6.klo 17–18Chip­pi

Seniorit

Tämä ryh­mä on yli 50-vuo­tiail­le gol­fa­reil­le tasos­ta riippumatta

ti 15.5.klo 16–17Puu­mai­lat
pe 18.5.klo 16–17Toivetunti/Tekniikkatunti
ti 22.5.klo 16–17Put­ti
pe 25.5.klo 16–17Chip­pi
ti 29.5.klo 16–17Pitch
pe 1.6.klo 16–17Bunk­ke­ri
ti 5.6.klo 16–17Rau­dat
pe 8.6.klo 16–17Puu­mai­lat
ti 12.6.klo 16–17Toivetunti/Tekniikkatunti
pe 15.6.klo 16–17Put­ti
ti 19.6.klo 16–17Chip­pi
pe 22.6.klo 16–17Pitch
ti 26.6.klo 16–17Bunk­ke­ri
pe 29.6.klo 16–17Rau­dat

Huntti tutisee

Tämä ryh­mä on tar­koi­tet­tu gol­fa­reil­le, joi­den­ka tasoi­tus on 25–40.
Ryh­män tämän kau­den har­joi­tus­ta­va­oit­tee­na on alit­taa sata lyön­tiä kierroksella.

pe 18.5.klo 18–19Put­ti
pe 25.5.klo 18–19Chip­pi
pe 1.6.klo 18–19Pitch
pe 8.6.klo 18–19Bunk­ke­ri
pe 15.6.klo 18–19Rau­dat
pe 22.6.klo 18–19Puu­mai­lat
pe 29.6.klo 18–19Toivetunti/Tekniikkatunti