Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Perhegolfin kesän harjoitukset ja teemat

Perhegolfin kesän harjoitukset ja teemat

29.5.2023

Per­he­gol­fin kesän har­joi­tuk­set ja teemat

Kesäl­lä har­joi­tel­laan yhdes­sä Har­jat­tu­las­sa joka kuu­kausi. Kesät­ree­nit alkoi­vat vii­me vii­kol­la 19.5. ja jat­ku­vat alkusyk­syyn. Kokoon­tu­mi­nen Har­jat­tu­las­sa klo 17.30–17.45 rangella.

Aloi­te­taan tree­nit yhdes­sä lyön­te­jä ker­taa­mal­la ja n. klo 18 siir­ry­tään lähi­lyön­ti­pai­koil­le (eri tee­mo­ja mm. heik­ka­lyön­ti, lähes­ty­mi­nen, put­ti yms.) Ran­gel­la gol­fiin tutus­tu­mi­nen on kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le ilmai­nen. Muis­ta ilmoit­taa tuli­jat ennak­koon Nimen­huu­don tai Per­he­golf- What­sApp-ryh­män kautta.
Ken­täl­le pelaa­maan men­täes­sä Har­jat­tu­lan pelioi­keu­del­la pelaa­vil­le pelit ovat mak­sut­to­mat. Muil­le pelit mak­sa­vat 20 € / per­he. Varaa tar­vit­taes­sa peliä var­ten auto cad­die­mas­te­ril­ta hin­taan 9 rei­kää osak­kail­le 10 €, muil­le 20 €; Cad­die­mas­ter puh. 040 587 6523.

klo 18.30 alkaen on joka per­jan­tail­le varat­tu peli­läh­tö­ai­ko­ja haluk­kail­le per­he­golf-per­heil­le pelaa­maan 3–9 väy­lää oman aika­tau­lun ja toi­vei­den mukai­ses­ti. Huo­mioit­te­han kui­ten­kin, että ken­täl­le läh­te­vän per­heen aikui­sil­la tulee olla Green Card-suo­ri­tet­tu­na ja ken­täl­lä tulee nou­dat­taa nor­maa­lia peli­tah­tia ja ede­tä suju­vas­ti. Huo­mioi­daan myös nor­maa­liin tapaan golf-käyt­täy­ty­mi­nen (ent. eti­ket­ti) oleel­li­set asiat mm. tur­val­li­suus ken­täl­lä ja har­joi­tusa­lu­eel­la, ripeäs­ti ete­ne­vä peli­ta­pa sekä ken­tän kun­nos­ta huo­leh­ti­mien. Per­he­golf-ohjaa­jat aut­ta­vat mie­lel­lään näi­hin liit­ty­vis­sä kysymyksissä.

TULEVAT TEEMAT

pe 2.6.   Pelie­ti­ket­ti kun­toon, har­joi­tel­laan pelitilanteita
pe 7.7    Bunk­ke­ri­tu­tuk­si – hiek­ka­lyön­nit ja puttaus
pe 4.8.   Pituut­ta ja tark­kuut­ta lyöntiin
pe 1.9.   Kesä­kau­den hui­pen­nus, leik­ki­mie­lis­tä kisai­lua ja pien­tä tarjottavaa

Ran­ge-pal­lot kuu­lu­vat har­joi­tuk­siin. Tapah­tu­mas­sa on käy­tet­tä­vis­sä lai­na­mai­lo­ja kai­ken kokoi­sil­le osal­lis­tu­jil­le. Otat­han kui­ten­kin mah­dol­li­suuk­sien mukaan omat mai­lat mukaa­si. Ennak­koil­moit­tau­tu­mi­nen on suotavaa.

Per­jan­tain per­he­golf-peli­läh­döt per­he­gol­fi­lai­sil­le klo 18.30, klo 18.40 ja klo 18.50. Nämä ovat ns. oma­toi­mit­ree­ne­jä. Mikä­li läh­det vara­tul­le kent­tä­kier­rok­sel­le, sii­tä ilmoit­tau­tu­mi­nen tulee teh­dä ryh­män What­sAp­piin aina ennak­koon ja viim. 2pv ennen eli viim. kes­ki­viik­koil­ta­na, jot­ta käyt­tä­mät­tö­mät vuo­rot saa­daan vapau­tet­tua mui­den varattaviksi.

Ter­ve­tu­loa mukaan kesän perhegolf-tapahtumiin!

Ilmoi­tat­han ennak­koon tulos­ta­si tai mikä­li sinul­la on kysyttävää:

Kat­ri: 045 788 18337 tai
Veli: 040 029 2415

Ystä­väl­li­sin terveisin
HGCC Junio­ri- ja Valmennustoimikunta