Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Kentänhoitoa viikolla 21

Kentänhoitoa viikolla 21

21.5.2021

Grii­nit

Suo­ri­tam­me vii­kol­la 21 grii­neil­le pys­ty­leik­kuun, tap­pi-ilmas­tuk­sen ja hie­koi­tuk­sen. Maa­nan­tai­na aamul­la teem­me pys­ty­leik­kuun ja sen perään grii­nit lei­ka­taan. Pys­ty­leik­kuul­la saam­me hie­man kui­tua ja laa­ka­kas­vua pois. Maa­nan­tai illal­la aloi­tam­me ilmas­tuk­sen. Ennen ilmas­tus­ta levi­täm­me grii­neil­le hiek­kaa. Grii­nit 2 ja 4 kyl­ve­tään haja­kyl­vö­ko­neel­la. Hiek­kaa lai­tam­me kevyes­ti. Grii­nit jyrä­tään heti tiis­tai aamusta.

Yleis­tä

Grii­nien leik­kuu kor­keus on nyt las­ket­tu 4.0mm. Vie­lä hie­man jou­dum­me jar­rut­te­le­maan leik­kuu­kor­keu­den kans­sa, kos­ka grii­nit 2 ja 4 ovat mui­ta hei­kom­mas­sa kun­nos­sa ja ne ovat ker­taal­leen kyl­vet­ty. Kyvö koh­dis­ta on alka­nut hei­nä jo itä­mään. Läm­pö ja kos­teus on teh­nyt hyvää väy­lil­le ja väy­lien auk­ko koh­tiin. Vii­kol­la 20 teh­ty rakei­nen lan­noi­tus on alka­nut pur­ra ja kor­jaa­maan tal­vi­tu­ho­ja. 10 grii­ni bunk­ke­ris­ta kor­jat­tiin salao­ja ja näin saa­tiin se kui­vu­maan. Vii­kol­la 21 otam­me työn alle 18 grii­ni bunk­ke­rin ja kor­jaam­me salao­jan, jot­ta saam­me sen myös kui­vu­maan. Tänä vuon­na lisääm­me ns. pit­kän hei­nän osuut­ta ken­täl­lä. Alu­eet on pyrit­ty valit­se­maan niin, että se ei hidas­tai­si hir­veäs­ti pelaa­mis­ta. Pit­kän hei­nän kas­vat­ta­mi­sel­la sääs­täm­me työ­tun­te­ja sekä myös polt­toai­net­ta. Alu­eet alka­vat jo näkyä ja toi­vee­na oli­si, että pit­käs­sä hei­näs­sä ei ajet­tai­si autoilla.

Väy­lä 3. uusi hie­no lyön­ti­paik­ka ote­taan myös käyt­töön maa­nan­tai­na 24.5.

Näh­dään kentällä!

Ken­tän­hoi­to­vä­ki