Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Club4ladies Alastaro Golfissa 21.9.2019

Club4ladies Alastaro Golfissa 21.9.2019

2.9.2019

Alas­ta­ron, Arc­hi­pe­la­gian, Loi­mi­joen ja Har­jat­tu­lan nais­toi­mi­kun­nat lyöt­täy­tyi­vät yhteen ja jär­jes­tä­vät kesäl­lä nel­jä yhteis­tä kisaa, kaik­ki eri ken­til­lä. Tapah­tu­mat on tar­koi­tet­tu kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le ko. seu­ro­jen nais­jä­se­nil­le tasoi­tuk­ses­ta riip­pu­mat­ta. Nyt roh­keas­ti pelaa­maan tutus­sa seu­ras­sa vie­rail­le ken­til­le ja vie­lä­pä edullisesti.

Läh­döt: klo 10 alkaen
Peli­muo­to: 4 hen­gen pis­te­bo­gey Irish Rumble Best Ball
Kisa nos­tat­taa jouk­kue­hen­keä ja on jän­nit­tä­vä. Kuhun­kin jouk­ku­ee­seen pyritään
saa­maan pelaa­ja kus­ta­kin seu­ras­ta. Kol­me paras­ta jouk­kuet­ta palkitaan.
Kisan kul­ku:
Nel­jän hen­gen peli­ryh­mä muo­dos­taa jouk­ku­een, yksi ryh­mäs­tä toi­mii ryh­män kirjurina.
Jokai­nen kir­jaa omat lyön­tin­sä myös hen­ki­lö­koh­tai­seen kort­tiin tar­kis­tus­ta varten.
Pelin säännöt:
• väy­lil­tä 1–6 kir­ja­taan ryh­män tulok­sek­si paras pis­te­bo­gey­tu­los neljästä
• väy­lil­tä 7–12 kir­ja­taan ryh­män tulok­sek­si kak­si paras­ta pistebogeytulosta
• väy­lil­tä 13–17 kir­ja­taan ryh­män tulok­sek­si kol­me paras­ta bistebogeytulosta
• vii­mei­sel­lä väy­läl­lä 18 kir­ja­taan tulok­sek­si kaik­kien ryh­män pelaa­jien tulos kirjataan
Tasoi­tus­ra­ja: max. hcp 54.0
Kisa­mak­su: Vie­ras­pe­laa­jat 30 €, AlGo:n jäse­net, joil­la on pelioi­keus 10 €
Hin­ta ei sisäl­lä lou­nas­ta, mut­ta klu­bi­ra­vin­to­las­ta voi ostaa keit­to­lou­naan edul­li­seen hintaan.
Ilmoit­tau­tu­mi­set 19.9. klo 12 men­nes­sä SUORAAN Alas­ta­ron cad­die­mas­te­ril­le tai Golf­box ‑jär­jes­tel­män kautta.
Puh. 0400 293 632 tai info@alastarogolf.fi
Osoi­te: Golf­ken­tän­tie 195, 32560 Alastaro
Läh­tö­ajat ja tulok­set osoit­tees­sa: https://alastarogolf.fi/kilpailut
KILPAILUKUTSU