Harjattula Golf Logo 2019 300x218
Etusivu » Category: "Osakkaille"

Osakkaille

Olem­me uudis­ta­neet https://harjattulagolf.fi/ -sivus­tom­me ilmet­tä ja uudet sivut ovat nyt jul­kais­tu. Sivus­to­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä päi­vi­tim­me visu­aa­lis­ta ilmet­täm­me myös uudis­te­tul­la HGCC ry:n logol­la. Logon suun­nit­te­lus­sa ja ark­ki­teh­tuu­ris­sa on läh­det­ty liik­keel­le kent­täm­me mai­se­mal­li­sis­ta omi­nais­piir­teis­tä. Jään, meren ja tuu­len muo­vaa­mis­ta ikui­sis­ta ran­ta­kal­liois­ta ja nii­tä reu­nus­ta­vis­ta met­sis­tä sekä van­haa väri­maa­il­maam­me vih­rei­nä peli­pin­toi­na ja meren­si­ni­si­nä ele­ment­tei­nä säi­lyt­täen sekä kun­nioit­taen. Logo kuvas­taa luon­non­lä­heis­tä […]

Lue lisää

Har­jat­tu­la Golf Oy:n osak­kee­no­mis­ta­jat kut­su­taan var­si­nai­seen yhtiö­ko­kouk­seen, joka jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 30. päi­vä­nä tam­mi­kuu­ta 2019 klo 18.00. Kokous­paik­ka­na on Paa­si­ki­vio­pis­to Har­jat­tu­las­sa osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, 20960 Tur­ku. Kokous­asia­kir­jat (kokous­kut­su, esi­tys­lis­ta, tilin­pää­tös 2018 ja talous­ar­vio 2019) on toi­mi­tet­tu osak­kail­le hei­dän ilmoit­ta­maan­sa säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Ter­ve­tu­loa! Har­jat­tu­la Golf Oy Hal­li­tus

Lue lisää

    Har­jat­tu­la Golf toi­vot­taa osak­kee­no­mis­ta­jil­leen, jäse­nil­leen ja yhteis­työ­kump­pa­neil­leen Hyvää ja Rau­hal­lis­ta Jou­lun­ai­kaa sekä menes­tyk­sel­lis­tä Uut­ta Vuot­ta 2019! Har­jat­tu­la Golf Oy Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry.  

Lue lisää

Cad­die­mas­ter ja ravin­to­la pal­ve­lee 3.9 alkaen arki­sin klo 9–18 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–18 Kios­ki pal­ve­lee vii­kon­lop­pui­sin nor­maa­lis­ti ja arki­sin sää­va­rauk­sel­la. Ter­ve­tu­loa!

Lue lisää

Julis­tei­ta kak­si eri­lais­te, mus­­ta- ja val­ko­poh­jai­nen. Koko 50 x70 cm hin­ta 12 € Koko 30 x 40 cm hin­ta 8 € Tee tilaus ma 6.8. men­nes­sä cad­die­mas­te­ril­le. Ker­ro koko ja kum­paa mal­lia haluat. Tila­tut julis­teet on nou­det­ta­vis­sa ensi­vii­kon lop­pu­puo­lel­la klu­bil­ta. Mak­su nou­det­taes­sa cad­die­mas­te­ril­le.

Lue lisää

Per­hei­tä ja ystä­viä yhdis­tä­vä har­ras­tus Suo­men Golflii­ton 2020-stra­­te­­gias­­sa tode­taan seu­raa­vaa – ”Golf on poik­keuk­sel­li­sen laa­jas­ti eri-ikäi­­siä ja tasoi­sia har­ras­ta­jia puhut­te­le­va laji, joka mah­dol­lis­taa yhdes­sä liik­ku­mi­sen hoi­de­tus­sa luon­to­ym­pä­ris­tös­sä kol­men, jopa nel­jän suku­pol­ven kes­ken. Lisäk­si golf on myös maa­il­man kil­pail­luim­pia urhei­lu­la­je­ja. Golf poik­ke­aa lähes kai­kis­ta muis­ta lajeis­ta Suo­mes­sa sii­nä, että maas­sam­me ole­vat yli 150 kent­tää ja nii­den […]

Lue lisää