Harjattula Golf Logo 2019 300x218
Etusivu » Category: "Kausi 2017"

Kausi 2017

Karin ter­vei­set tal­vi­har­joit­te­luun Haluat­ko pääs­tä gol­fis­sa parem­mal­le tasol­le ja naut­tia pelis­tä enem­män. Haluat­ko peliin ja lyön­tei­hin enem­män var­muut­ta, lähi­pe­li­tai­to­jen kehit­ty­mis­tä tai vaik­ka­pa mai­lan­pää­hän lisää nopeut­ta. Tar­joan yksi­tyi­so­pe­tus­ta koko tal­vi­kau­den Jark­ko Nie­mi­nen Aree­nal­la. Voit myös edis­tää golf­tai­to­ja­si liit­ty­mäl­lä TPGA:n sato­ja gol­fin val­­men­­nus-, ope­­tus- ja har­joi­tus­vi­deoi­ta sisäl­tä­vään TPGA -face­book ryh­mään. Vaik­ka et käyt­täi­si­kään face­boo­kia, saat kaik­ki videot […]

Lue lisää

M&M Kun­to­ta­lon Pre­mium tar­jous HGCC:n jäse­nil­le M&M Kun­to­ta­lo tar­jo­aa Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n jäse­nis­töl­le 12/24 kk klu­bi­jä­se­nyyt­tä eri­kois­hin­taan. Pre­mium tar­jous HGCC:n jäse­nil­le avau­tuu seu­raa­vas­ta lin­kis­tä. HGCC Pre­mium -tar­jous. HGCC ry.

Lue lisää

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n jäse­nis­tön gol­fin tal­vi­har­joit­te­lu seu­ran yleis­vuo­rol­la star­taa tule­va­na sun­nun­tai­na 3.12.2017 klo 13.30–15.30 Jark­ko Nie­mi­nen Aree­nal­la Impi­vaa­ran Ten­nis­kes­kuk­ses­sa. Yleis­vuo­ro jat­kuu JN-Aree­­nal­­la aina 2018 maa­lis­kuun lop­puun asti. HGCC:n Prot Kari Bak­ker tai Lar­ri Ver­mo­la ovat har­joi­tus­ker­toi­na aina pai­kal­la. Ilmoit­tau­tu­mi­nen JN-Aree­­nan kah­vios­sa jos­ta opas­tus suo­ri­tus­pai­kal­le. Käy­tös­sä on 12–15 lyön­ti­paik­kaa sekä lähi­pe­lia­lue. HGCC ry:n jäsen­mak­su siäl­tää yleis­vuo­rol­la tapah­tu­van tal­vi­har­joit­te­lun joten muis­ta­kaa hyö­dyn­tää tämä […]

Lue lisää

KOKOUSKUTSU Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n sään­tö­mää­räi­nen var­si­nai­nen syys­ko­kous, pide­tään tors­tai­na 30. mar­ras­kuu­ta 2017 alkaen klo 18.00 Paa­si­ki­vio­pis­tol­la, osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, 20900 Tur­ku.   Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään yhdis­tyk­sen sään­tö­jen 11 §:ssä mai­ni­tut ja syys­ko­kouk­sel­le pää­tet­tä­väk­si mää­rä­tyt asiat. Hal­li­tuk­sen esi­tyk­set 2018 talous­ar­vios­ta ja toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­ta löy­ty­vät alla ole­vis­ta lin­keis­tä. Link­ki­nä myös HGCC ry:n Stra­te­gia 2016–2020 sis. vuo­den 2018 pain­opis­teet. Talous­ar­vio 2018    Toi­min­ta­suun­ni­tel­ma 2018    Stra­te­gia […]

Lue lisää

Ter­veh­dys Har­jat­tu­lan senio­ri golf­fa­ri ja ter­ve­tu­loa kau­den 2017 pää­tös juh­laan. Tee olo­si muka­vak­si ja nau­ti yhdes­sä olos­ta. Kausi oli kai­kes­ta huo­li­mat­ta hyvä ja saim­me pal­jon hyvää aikaan, uusia peli­muo­to­ja tuli muu­ta­ma ja aina vaan tär­keäm­mäk­si käy mei­dän senio­rien vai­ku­tus­val­ta ja osal­li­suus Har­jat­tu­las­sa. Olem­me koh­ta yli 50% jäse­nis­tös­tä ja sik­si voim­me pal­jon edis­tää kaik­kien hyvin­voin­tia golf­fin lomas­sa. Ole sydä­mel­li­ses­ti […]

Lue lisää

    Har­jat­tu­lan senio­rei­den Golf mat­ka Murci­aan 28.10.–04.11.2017 Täyn­nä, 28 gol­fa­rin pelit jat­ku­vat aurin­koi­ses­sa Espan­jas­sa.   Kult­tuu­ria, gol­fia ja gastro­no­mi­aa aidos­sa Espan­ja­lai­ses­sa van­has­sa kau­pun­gis­sa. Suo­rat len­not Hel­sin­gis­tä, sis len­to­kent­tä­kul­je­tuk­set. Majoit­tu­mi­nen Rincon Pepe Tryp Hotel­lis­sa (****) 2 hh huo­neis­sa, sis aamiai­nen sekä 1 x illal­li­nen. 5 golf­kier­ros­ta, sis kent­tä­kul­je­tuk­set. Ken­tät Altor­real, El Val­le, Hacien­da del Ála­mo. […]

Lue lisää