Harjattula Golf Logo 2019 300x218
Etusivu » Posts by Juha Laukkanen

Juha Laukkanen

    Har­jat­tu­la Golf toi­vot­taa osak­kee­no­mis­ta­jil­leen, jäse­nil­leen ja yhteis­työ­kump­pa­neil­leen Hyvää ja Rau­hal­lis­ta Jou­lun­ai­kaa sekä menes­tyk­sel­lis­tä Uut­ta Vuot­ta 2019! Har­jat­tu­la Golf Oy Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry.  

Lue lisää

Tuot­ta­vat­ko jou­lu­lah­ja­poh­din­nat jäl­leen yli­mää­räis­tä stres­siä. Mitä­pä jos var­mis­tai­sit hyvää peli­seu­raa tule­val­le golf­kau­del­le jo nyt ja han­kit lähei­sel­le­si pukin­kont­tiin golf­jou­lu­lah­jan. Oli­pa kysees­sä sit­ten van­ha kon­ka­ri tai vas­­ta-alka­­ja, Har­jat­tu­la Gol­fin peli­pa­ke­til­la var­mis­tat yhteis­tä laa­tuai­kaa gol­fin paris­sa myös vuo­del­le 2019. Nor­maa­li pelioi­keus tai 20-kier­­rok­­sen peli­kort­ti  750 € Arki­pe­lioi­keus tai 20-kier­­rok­­sen peli­kort­ti  700 € Opis­ke­li­ja­pe­lioi­keus  400 € Opis­ke­li­ja­pe­lioi­keus + […]

Lue lisää

Turun Kär­sä­mäes­sä sijait­se­van Leaf Aree­nan golf­si­mu­laat­to­ri on uudis­tet­tu. Tur­ku­lai­nen 365 Golf­fi on tuo­nut Leaf Aree­nal­le uuden Fore­sight Sports GCQuad -simu­laat­to­rin joka edus­taa alan­sa vii­mei­sin­tä huip­pua ja nos­taa simu­laat­to­ri­gol­fin pelaa­mi­sen aivan uudel­le tasol­le. 365 Golf­fin taus­tal­la ovat nuo­ret tur­ku­lai­set golf­nai­set Tai­ja Viklund ja Oona Stra­nius. 365 Golf­fi tar­jo­aa HGCC:n jäse­nil­le ava­jais­tar­jouk­se­na mah­dol­li­suu­den tul­la tes­taa­maan uut­ta simu­laat­to­ri­golf­ko­ke­mus­ta. […]

Lue lisää

Tal­vit­ree­nit seu­ram­me junio­reil­le alka­vat su 25.11. Meil­lä on kol­me ryh­mää, Let’s Go(lf)-, Acti­ve– ja tyt­tö­ryh­mä, joi­den har­joi­tuk­set ovat aina sun­nun­tai­sin alkaen klo 13, 14 ja 15.  Aktii­vi­har­ras­ta­ja­ryh­mäl­lä on myös har­joi­tuk­sia lyöntianalysaattorissa/simulaattorissa ja oheis­la­ji­har­joit­tei­ta. Alkeis­ryh­mis­sä on mah­dol­li­suus suo­rit­taa green card heti ken­tän aue­tes­sa kevääl­lä.  Ohei­sis­sa tie­dos­tois­sa ovat lisä­tie­dot kus­ta­kin ryh­mäs­tä. Ter­ve­tu­loa mukaan. Vies­tiä voi lähet­tää edel­leen myös tule­vil­le jäse­nil­le!  Ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot ja lisä­tie­to­ja löy­tyy tie­dos­tois­ta […]

Lue lisää

HGCC:n tal­vi­har­joit­te­lu Jark­ko Nie­­mi­­nen-Aree­­nal­­la Jäse­nis­töm­me golf-tal­­vit­­ree­­nit käyn­nis­ty­vät JN-Aree­­nal­­la Impi­vaa­ras­sa la 24.11. ja su 25.11. seu­raa­vas­ti: Yleis­vuo­rol­la har­joit­te­lu Seu­ran yleis­vuo­rol­la har­joit­te­lem­me aina lau­an­tai­sin klo 10.00–12.00. Ilmoit­tau­tu­mi­nen JN-Aree­­nan kah­vios­sa jos­ta opas­tus suo­ri­tus­pai­kal­le. Käy­tös­sä on 12–15 lyön­ti­paik­kaa sekä lähi­pe­lia­lue. Seu­ran yleis­vuo­rol­la har­joit­te­lu on jäse­nil­lem­me mak­su­ton­ta ja jat­kuu JN-Aree­­nal­­la aina maa­lis­kuun 2019 lop­puun saak­ka. Ohjat­tu har­joit­te­lu Kokei­lim­me koko jäse­nis­töl­lem­me suun­nat­tua ohjat­tua […]

Lue lisää