Harjattula Golf Logo 2019 300x218
Etusivu » Posts by Heidi Mäntylä

Heidi Mäntylä

Frai­dei Kup­pi K-20 Nais­ten kau­den pää­tös­tä vie­te­tään Har­jat­tu­las­sa pe 5.10. klo 17–22. Vaik­ka et oli­si osal­lis­tu­nut mihin­kään tapah­tu­maan tämän kau­den aika­na, niin TÄHÄN kan­nat­taa osal­lis­tua! Pak­kaa bägii­si föö­ni ja (otsa)lamppu. Piu­kan pipon voit myös ottaa mukaan, mut­ta piuk­ka­pi­poi­suus kan­nat­taa jät­tää kotiin. Sen­si­jaan, ota mukaa­si myös bir­­die-pul­­lo, mikä­li se ei ole vie­lä tyh­jen­ty­nyt kau­den aika­na. Ken­täl­lä ja […]

Lue lisää

Padel Park kut­suu läm­pi­mäs­ti kaik­ki GOLFLADYT tutus­tu­maan Pade­liin ja upo­uu­teen Har­jat­tu­lan Padel –kent­tään tors­tai­na 2.8.18! Aloi­tam­me illan klo 17.00 pereh­ty­mäl­lä Pade­liin ja uuteen kent­tään Tiia Sucks­dorf­fin joh­dol­la. Esit­te­lyn jäl­keen on varat­tu aikaa pelaa­mi­seen nel­jän hen­gen ryh­mis­sä aina n. 15 min kerrallaan/ryhmä. Näin jokai­nen pää­see kokei­le­maan uut­ta, haus­kaa ja kou­kut­ta­vaa mai­la­pe­liä. Kent­tä on varat­tu käyt­tööm­me klo 21.00 asti, […]

Lue lisää

Pelaam­me viik­ko­kil­pai­lu­ja heti kes­ki­vii­kos­ta 25.7. alkaen aina elo­kuun lop­puun ke 29.8. asti. Kil­pai­lun yhteis­työ­kump­pa­ni­na toi­mii Golf­puo­ti Oy joka pal­kit­see joka­viik­koi­sen kisan par­haan PB-tulok­­sen viik­ko­koh­tai­sel­la tava­ra­pal­kin­nol­la. Viik­ko­kil­pai­lu­kier­ros tulee pela­ta aina kes­ki­viik­ko­na vapaa­va­lin­tai­sel­la läh­tö­ajal­la. Tar­vit­set ainoas­taan cad­die­mas­te­ril­ta lei­ma­tun tulos­kor­tin sekä mer­kit­si­jän kans­sa­si kier­rok­sel­le. Kil­pai­lu­kor­tin voit palaut­taa kier­rok­sen jäl­keen cad­die­mas­te­ril­le tai toi­mis­ton olles­sa kiin­ni, ulko-oven vie­res­sä ole­vaan pos­ti­laa­tik­koon. […]

Lue lisää

Hei Ladyt, Har­jat­tu­lan kausi on läh­te­nyt vauh­dik­kaas­ti käyn­tiin ja kent­tä on tal­ven jäl­jil­tä erin­omai­ses­sa kun­nos­sa. Tule­vi­na päi­vi­nä saam­me naut­tia jo kesä­ke­leis­tä­kin. Nyt on siis vii­meis­tään aika kai­vaa mai­lat esiin, ellet ole jo ken­täl­le ehti­nyt. Pie­ni tree­ni­kään ei ole välil­lä pahit­teek­si ja har­joit­te­luun onkin täl­lä kau­del­le erin­omai­set mah­dol­li­suu­det, kun saim­me Har­jat­tu­laan kol­man­nen opet­ta­jan Son­ja Kal­lion — ter­ve­tu­loa jouk­koom­me! Jot­ta […]

Lue lisää

    Har­jat­tu­lan senio­rei­den Golf mat­ka Murci­aan 28.10.–04.11.2017 Täyn­nä, 28 gol­fa­rin pelit jat­ku­vat aurin­koi­ses­sa Espan­jas­sa.   Kult­tuu­ria, gol­fia ja gastro­no­mi­aa aidos­sa Espan­ja­lai­ses­sa van­has­sa kau­pun­gis­sa. Suo­rat len­not Hel­sin­gis­tä, sis len­to­kent­tä­kul­je­tuk­set. Majoit­tu­mi­nen Rincon Pepe Tryp Hotel­lis­sa (****) 2 hh huo­neis­sa, sis aamiai­nen sekä 1 x illal­li­nen. 5 golf­kier­ros­ta, sis kent­tä­kul­je­tuk­set. Ken­tät Altor­real, El Val­le, Hacien­da del Ála­mo. […]

Lue lisää