Harjattula Golf Logo 2019 300x218
Etusivu » Posts by Henri Säilä

Henri Säilä

Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club ry:n sään­tö­mää­räi­nen var­si­nai­nen vuo­si­ko­kous pide­tään tiis­tai­na 19. päi­vä­nä maa­lis­kuu­ta 2019 klo 18:00 Paa­si­ki­vio­pis­tol­la Har­jat­tu­las­sa, osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, 20960 Tur­ku. Kokouk­ses­sa käsi­tel­tä­vät asiat: Sään­tö­jen 11 §:ssä mai­ni­tut ja vuo­si­ko­kouk­sel­le pää­tet­tä­väk­si mää­rä­tyt asiat. Osal­lis­tu­mi­soi­keus kokouk­seen on kai­kil­la yhdis­tyk­sen jäse­nil­le, jot­ka ovat mak­sa­neet 2018 jäsen­mak­sun­sa. Kokous­asia­kir­jat ovat tämän pos­tin liit­tee­nä. Ter­ve­tu­loa! HGCC ry. Hal­li­tus Esi­tys­lis­ta Tilin­pää­tös 2018 Talous­ar­vio 2019 […]

Lue lisää

Olem­me uudis­ta­neet https://harjattulagolf.fi/ -sivus­tom­me ilmet­tä ja uudet sivut ovat nyt jul­kais­tu. Sivus­to­uu­dis­tuk­sen yhtey­des­sä päi­vi­tim­me visu­aa­lis­ta ilmet­täm­me myös uudis­te­tul­la HGCC ry:n logol­la. Logon suun­nit­te­lus­sa ja ark­ki­teh­tuu­ris­sa on läh­det­ty liik­keel­le kent­täm­me mai­se­mal­li­sis­ta omi­nais­piir­teis­tä. Jään, meren ja tuu­len muo­vaa­mis­ta ikui­sis­ta ran­ta­kal­liois­ta ja nii­tä reu­nus­ta­vis­ta met­sis­tä sekä van­haa väri­maa­il­maam­me vih­rei­nä peli­pin­toi­na ja meren­si­ni­si­nä ele­ment­tei­nä säi­lyt­täen sekä kun­nioit­taen. Logo kuvas­taa luon­non­lä­heis­tä […]

Lue lisää

Van­hem­mat tai iso­van­hem­mat, onko lap­sil­le tai las­ten­lap­sil­le mie­tit­tyä kesä­oh­jel­maa kou­lu­jen päät­ty­mi­sen jäl­kei­sil­le vii­koil­le. Eipä hätää. Suo­si­tut Las­ten Golf- ja Lii­kun­ta­lei­rit jär­jes­te­tään jäl­leen Har­jat­tu­las­sa kesä­kuus­sa 2019. Lei­ri 1 (viik­ko 23) ma-pe 3.–7.6.2019 ja Lei­ri 2 (viik­ko 24) 10.–14.6.2019. Lei­rit sopi­vat niin lajis­ta kiin­nos­tu­neil­le, kuin jo aloit­ta­neil­le 6–13-vuotiaille lap­sil­le ja var­hais­nuo­ril­le. Lei­rien ohjaa­ji­na toi­mi­vat Har­jat­tu­lan golf-Pro:t Son­ja Kal­lio ja Lar­ri Ver­mo­la. Lei­ri­päi­vät alka­vat klo […]

Lue lisää

Hyvät HGCC:n jäse­net, Tal­ven­sel­kä ei näy­tä vie­lä tait­tu­mi­sen merk­ke­jä, mut­ta golfrin­ta­mal­la tapah­tuu tal­vel­la­kin. Täs­sä muu­ta­mia poi­min­to­ja. Tal­vi­har­joit­te­lu jat­kuu Jark­ko Nie­mi­nen Aree­nal­la HGCC:n yleis­vuo­ro JN Aree­nal­la lau­an­tai­sin klo 10–12. Lar­rin ja Son­jan ohjaa­mat tee­ma­tun­nit aina sun­nun­tai­sin: Mie­het klo 12–13, Nai­set klo 16–17 ja Senio­rit klo 17–18. Ilmoit­tau­tu­mi­nen sun­nun­tain tee­ma­tun­neil­le omil­la Nex­­Golf-tun­­nuk­­sil­­la osoit­tees­sa https://hgcc.nexgolf.fi Tal­vi­har­joit­te­lu JN Aree­nal­la on HGCC:n jäse­nil­le veloi­tuk­se­ton­ta. Avoi­met ovet 365 golf­si­mu­laat­to­ris­sa Leaf Aree­nal­la huo­men­na la 26.1.2019! 365 […]

Lue lisää

Har­jat­tu­la Golf Oy:n osak­kee­no­mis­ta­jat kut­su­taan var­si­nai­seen yhtiö­ko­kouk­seen, joka jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 30. päi­vä­nä tam­mi­kuu­ta 2019 klo 18.00. Kokous­paik­ka­na on Paa­si­ki­vio­pis­to Har­jat­tu­las­sa osoit­tees­sa Har­jat­tu­lan­tie 80, 20960 Tur­ku. Kokous­asia­kir­jat (kokous­kut­su, esi­tys­lis­ta, tilin­pää­tös 2018 ja talous­ar­vio 2019) on toi­mi­tet­tu osak­kail­le hei­dän ilmoit­ta­maan­sa säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Ter­ve­tu­loa! Har­jat­tu­la Golf Oy Hal­li­tus

Lue lisää